می خواهم باهم بحثی داشته باشیم در باره غیبت
چرا ما انسانها غیبت می کنیم.
چرا دست از غیبت بر نمی داریم. مگر گوشت
وپوست دیگران خوردن چه مزه ای دارد که ما انسانها همینکه با هم  باشیم
شروع به غیبت می کنیم. چرا اینقدر گوشت دیگران می خوریم ولی هیچوقت
سیر نمی شویم؟!
خدایا من در تعجبم.
پول تلفن به آن گرانی چه زدی چه زدند دیگه شروع می شود.
 چرا این همه غیبت مگر گوشت و پوست دیگران خوردن چه لذتی دارد؟؟
که انسان سیر نمی شود...
ای خدا..... چرا بعضی ها بین دیگران فاصله ایجاد می کنند  واز این کار هم
لذت می برند خدایا مگر حدیث نیست که فتنه و فساد از شمشیر هم بدتر است؟!!!
چرا ما انسانها دنیای خود را آباد و آخرت را ویرانه کرده ایم؟
دوست ..فامیل.همسایه اشنا.. جلو چشم ما از دنیا می روند .می بینیم که زیر
یک خروار خاک ...در یک قبر بسیار تنگ و تاریک خوابیده ولی متاسفانه
اصلاْ بروی خودمان نمی آوریم انگار که مرگ برای ما نیست...
سه دقیقه که در قبرستان می رویم انسان هستیم و بفکر مرگ بعداز سه دقیقه
دیگر اتش می شویم و تمام درخت های خوبیها را می سوزانیم  نردبان دستمان است
روی آن بالا می رویم وبه زندگی دیگران سرک کشیدن...
ای وایی
خوب بحث غیبت کوتاه می کنم به اشعاری که در باره غیبت گفته ام توجه بفرمایید
اگر کم وکاستی دارد مرا ببخشید و مرا راهنمایی بفرمایید.
ای انسان از این همه غیبت چه سود؟
آتش زدی به کار خیرت چه زود!
ای انسان مگر غیبت چه مزه داره؟
که اینجور مدشده و وردِ زبانه
تو که خوانی نمازو گیری ثواب
با یک غیبت که همه می رود زیر آب
تو که دانی کبیره گناه است غیبت
ای عزیز..در راه است قیامت
ای انسان از این همه غیبت چه سودبُردی؟
گوشت وپوست ِ چند نفر تا حالا خوردی؟
مگر غیبت چه مزه داره
که انسان تو بر نامهء غذایی می زاره
بیاد آن شب باش که تنها در قبر ِ  تنگ و تاریک
منکر و نکیر ز تو پرسند و توشوی یاریک
در آن قبر تنگ وتاریک
که روی آن است سنگ و تاریخ
تو که دانی غیبت کردن گناهست
اگر مانع نشوی.مثل کوری که نزدیک چاهست


برای سلامتی اقا صلوات بفرستید
اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم