غیرت ما بسیجی ها

همه ی
بسیجی ها
باید
الگوی خود را
شهید علی خلیلی
و
شهید مسعود مددخانی
قرار بدهند.