آثار رسیدگی به خویشان (صله رحم)

طول عمر

فراوانی روزی

حسن خلق

پاکی اعمال

دفع بلاها و گرفتاریه

آسانی حساب

آبادی شهر ها