“ساکتین فتنه”


دریافت

گاه از این سوی سخن، گاه از آن سو گفتند / هر چه گفتند در آن روز دو پهلو گفتند
خــواستند امر نماید به هـــمیـــت مولا / تـــن دهد باز به امر حکـــمیــت مولا
همچو امروز پر از فتنه شود فرداها / اوفتد این کار به تدبیر ابوموسی ها