“یوزپلنگان”


دریافت

آری آری
یوزپلنگان
به نام  ایران دعای پیران نشان آن شکوه ایران
یوزپلنگان
به نام یزدان رستم دستان نشان دهید آن شکوه ایران
یوزپلنگان
به چنگ و دندان غرور مردان نشان دهید آن شکوه ایران
یوزپلنگان
همه به پیش به سوی جام تو قهرمان
 همه به به پیش به سوی جام به نام آن جهان پهلوان
یوزپلنگان
 به عشق علی پوریای ولی به عشق تختی با هرسختی ای
به عرق نام پدر به اشک چشم مادر
یوزپلنگان