درس اخلاق


دریافت

خاطراتی از امام خمینی از زبان رهبرمان سید علی خامنه ای در خصوص تحمل مخالف : خطاب به جوانان انقلابی و مومن که حرف میزنند و مینویسند و اقدام میکنند که کاملا رعایت کنیم اینجور نباشیم که مخالفت با کسی ما را وادار کند که نسبت به اون فرد از جاده حق تعدی کنیم و ظلم کنیم ...