“شهید گمنام”


دریافت

زمـــزمــه لب همـــه / مـــدد امیــر علقـمـــه
گمـــــنام و بی نشـــون شدن / شـــبیه بــی بــی فاطمــه
جمعه شب ها با چشم گریون یه مادر پیر / میون گلزار شهیدان میشه زمین گیر
چـــادر سیاهــش روی ســر / عصــا به دسـت شکــسته پــر
دنـبــال قبــر بچشـــه / مـــادر مفــقــود الاثـــر